หมายเลข 1: โถงนิทรรศการ


รายละเอียด: พื้นที่โถงนิทรรศการสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ

แผนผัง

ชั้น 2

หมายเลข

1

โถงนิทรรศการ

พื้นที่โถงนิทรรศการสำหรับจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ

หมายเลข

2

บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย Reference & Researoh Resources Service

" บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ บริการสืบค้นสารสนเทศ บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย บริการยืมระหว่างห้องสมุด "

หมายเลข

4

Music Zone

พื้นที่ใช้สำหรับผ่อนคลาย

หมายเลข

6

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ Counter Service

"บริการยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุด สำนักหอสมุดจัดให้บริการยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุดไว้ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ บริการยืม-คืน เป็นบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น เป็นต้น และนอกจากนี้ยังจัดให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ บริการสมัครสมาชิกห้องสมุด ต่ออายุสมาชิก ตรวจสอบหนี้สิน ชำระหนี้สิน เป็นต้น "

หมายเลข

8

ร้านกาแฟ (Library Café)

"ร้านกาแฟ (Library Café) สำนักหอสมุดจัดให้บริการ Library Cafe ไว้ที่ชั้น 2 ระหว่างทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 บริการ ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องสมุด อร่อย ราคาเป็นกันเอง เป็นมุมพักผ่อนสบายๆ สำหรับผู้มาใช้บริการของห้องสมุด"

หมายเลข

10

ห้องละหมาด

ห้องสำหรับประกอบพิธีละหมาดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม