หมายเลข 1: วิทยาลัยนานาชาติ (KKUIC)


รายละเอียด: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรในกำกับของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีมาตรฐานสากลในด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามรถประยกต์ความรู้ความสามารถ ทักษะมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ เป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย

แผนผัง

ชั้น 9

หมายเลข

1

วิทยาลัยนานาชาติ (KKUIC)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรในกำกับของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีมาตรฐานสากลในด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามรถประยกต์ความรู้ความสามารถ ทักษะมาใช้ได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ เป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย