ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

แผนผัง

แผนที่

ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์มี 1 ชั้น

รายละเอียดพื้นที่

หมายเลข

3

Smart meeting room 1

ห้องประชุมกลุ่มย่อยจากรูปแบบเดิมให้เป็น Smart Meeting Room โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น Smart TV, Projector ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย การซ้อมนำเสนอของนักศึกษา

หมายเลข

4

Smart meeting room 2

ห้องประชุมกลุ่มย่อยจากรูปแบบเดิมให้เป็น Smart Meeting Room โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น Smart TV, Projector ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย การซ้อมนำเสนอของนักศึกษา

หมายเลข

5

Smart meeting room 3

ห้องประชุมกลุ่มย่อยจากรูปแบบเดิมให้เป็น Smart Meeting Room โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น Smart TV, Projector ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย การซ้อมนำเสนอของนักศึกษา

หมายเลข

6

Smart meeting room 4

ห้องประชุมกลุ่มย่อยจากรูปแบบเดิมให้เป็น Smart Meeting Room โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น Smart TV, Projector ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย การซ้อมนำเสนอของนักศึกษา

หมายเลข

7

Smart meeting room 5

ห้องประชุมกลุ่มย่อยจากรูปแบบเดิมให้เป็น Smart Meeting Room โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น Smart TV, Projector ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย การซ้อมนำเสนอของนักศึกษา

หมายเลข

8

Smart meeting room 6

ห้องประชุมกลุ่มย่อยจากรูปแบบเดิมให้เป็น Smart Meeting Room โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น Smart TV, Projector ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย การซ้อมนำเสนอของนักศึกษา

หมายเลข

9

ห้องประชุมกลุ่มย่อยแบบเปิด

ห้องประชุมกลุ่มย่อยแบบเปิดลักษณะคล้าย Smart Meeting Room โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น Smart TV ที่สามารถสนองความต้องการทำงานเป็นกลุ่มหรือประชุมสัมมนากลุ่มย่อย และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน

หมายเลข

11

Zone Relax

มุมผ่อนคลาย