ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

แผนผัง

แผนที่

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์มี 1 ชั้น

รายละเอียดพื้นที่

หมายเลข

1

Counter service

" บริการตอบคำถามทั่วไป สำหรับผู้ใช้บริการ "

หมายเลข

2

Self service

บริการเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาใช้ถ่ายเอกสาร

หมายเลข

4

มุมโซฟา

" เป็นมุมพักผ่อนสบายๆ สำหรับผู้มาใช้บริการห้องสมุด "

หมายเลข

7

ห้อง SELF STUDY B

" ห้องประชมกลุ่มย่อย เป็นบริการสำหรับประชุม ทำรายงานหรือค้นคว้าวิจัย "

หมายเลข

8

ห้อง SELF STUDY A

" ห้องประชมกลุ่มย่อย เป็นบริการสำหรับประชุม ทำรายงานหรือค้นคว้าวิจัย "