ติดต่อเรา

พัสดุ: 043-202540 ภายใน 42611
การเงิน: 043-202540 ภายใน 42619
การเจ้าหน้าที่: 043-202541-2 ภายใน 40307
สารบรรณ: 043-202541-2 ภายใน 42625


ประกาศ/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด


Online Service

ภารกิจด้านพัสดุ


พวงผกา จันทร์พานิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
phujan@kku.ac.th Tel.42611
สุวิมล คำชมภู
นักวิชาการพัสดุ
suwcom@kku.ac.th Tel.42616
ณัฐิดา หนุ่มเพชร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
pnatha@kku.ac.th Tel.42619
อภิญญา กลางโบราณ
พนักงานห้องสมุด
kapinya@kku.ac.th Tel.42611

ภารกิจด้านการเงิน


ประครอง ปัญโย
นักวิชาการเงินและบัญชี
prapan1@kku.ac.th Tel.42619
จิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล
นักวิชาการเงินและบัญชี
jittro@kku.ac.th . Tel.42619

ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่


บัวไข ไสยาสน์
บุคลากร
bausai@kku.ac.th Tel.40307

ภารกิจด้านสารบรรณ


ฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ptitir@kku.ac.th . Tel.42611
ลำดวน เงินจัตุรัส
พนักงานธุรการ
nlamdu@kku.ac.th Tel.42625
จุรีรัตน์ ชัยศรี
พนักงานห้องสมุด
jurech@kku.ac.th Tel.42625

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543
 อีเมล: library@kku.ac.th
 เบอร์โทรภายในคลิกที่นี่

อัพเดทล่าสุด 2019-06-25 19:18:27
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.
Need Help?
Have a question?
Please leave your message Click!
Staff Offline