ติดต่อเรา

พัสดุ: 043-202540 ภายใน 42611
การเงิน: 043-202540 ภายใน 42619
การเจ้าหน้าที่: 043-202541-2 ภายใน 40307
สารบรรณ: 043-202541-2 ภายใน 42625


ประกาศ/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด


Online Service

ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด


ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ
ผอ.กองบริหารงานสำนักหอสมุด
tasane_p@kku.ac.th Tel.42615

ด้านพัสดุ


พวงผกา จันทร์พานิชย์
หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ
phujan@kku.ac.th Tel.42611
สุวิมล คำชมภู
นักวิชาการพัสดุ
suwcom@kku.ac.th Tel.42611
ณัฐิดา หนุ่มเพชร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
pnatha@kku.ac.th Tel.42619
นีรบล ใชยปัญหา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
tullib@kku.ac.th Tel.42611
อุบล ใจตาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jaubol@kku.ac.th Tel.42611

การเงิน


ประครอง ปัญโย
นักวิชาการเงินและบัญชี
prapan1@kku.ac.th Tel.42619
จิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล
นักวิชาการเงินและบัญชี
jittro@kku.ac.th . Tel.42619
วราภรณ์ แสงจักรวาฬ
พนักงานห้องสมุด
swarap@kku.ac.th Tel. 42611

การเจ้าหน้าที่


คมศรี คมน์ทิพยรัตน์
พนักงานห้องสมุด
komsriko@kku.ac.th Tel.42620

สารบรรณ


ฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ptitir@kku.ac.th . Tel.42695
จุรีรัตน์ ชัยศรี
พนักงานห้องสมุด
jurech@kku.ac.th Tel.42625
กันยกร นามบุตรดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
psomta@kku.ac.th Tel.42648

ดูแล รปภ./ยานพาหนะ


สมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
psomkiat@kku.ac.th
รังสิต แพทย์ประดิษฐ์
พนักงานห้องสมุด
rungpa@kku.ac.th Tel. 42634
เวหา ศิลปบูรณะ
พนักงานขับรถยนต์
sveha@kku.ac.th Tel. 42634

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543
 อีเมล: library@kku.ac.th
 เบอร์โทรภายในคลิกที่นี่

อัพเดทล่าสุด 2019-10-18 16:08:33
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.
Need Help?
Have a question?
Please leave your message Click!
Staff Offline