Need Help?
Have a question?
Please leave your message Click!
Staff Offline

ขอเลข ISBN และ CIP

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2017-06-16 16:14:18
CIP เป็น บริการที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของหนังสือ เพื่อจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันหรือระบบ LC การกำหนดหัวเรื่องเพื่อใช้ในการสืบค้นและลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ AACR2 และผู้จัดทำทราบว่าสิ่งพิมพ์ของตนถูกจัดเก็บที่หมวดหมู่ใดภายในห้องสมุดและบริการขอเลข ISBN ซึ่งเป็นเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number : ISBN) 

จะต้องกำหนดให้กับหนังสือทุกๆ ฉบับครั้งที่พิมพ์ (Edition) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำยังคงให้ใช้เลขเดิม แม้ปีพิมพ์หรือราคาจะเปลี่ยนไปก็ตาม หนังสือชื่อเดียวกันผลิตในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น พิมพ์ทั้งปกแข็งและปกอ่อน จะต้องให้เลข ISBN ต่างกัน

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ

อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัีย และลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

• สิ่งพิมพ์ที่ขอเลข ISBN :

1. หนังสือทั่วไป
2. สิ่งพิมพ์สื่อประสม (หนังสือ เทป วีดิทัศน์)
3. แผนที่
4. สิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์
5. สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน
6. วีดิทัศน์
7. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
8. ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา

• สิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องขอเลข ISBN

     1. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ
     2. รายงานวิจัยของหน่วยงาน
     3. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์
     4. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์
     5. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา
     6. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่างๆ
     7. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา
     8. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด
     9. บัตรอวยพร บัตรคำ

• หลักเกณฑ์การขอเลข ISBN

     1. หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์
     2. ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (edition) กรณีพิมพ์ซ้ำ เพิ่มเติม (reprint) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ไม่ต้องขอ
     3. หนังสือชื่อเดียวกันแต่ต่างรูปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน
     4. หนังสือหลายเล่มต่อกัน (Multi volume)

การพิมพ์เลข ISBN ทำได้ 2 รูปแบบ คือ ISBN 978-974-13-3479-6 หรือ ISBN 978 974 13 3479 6

ตำแหน่งที่พิมพ์ในตัวเล่ม

     - หลังหน้าปกใน
     - มุมล่างของปกหลัง
     - มุมล่างของสันหนังสือ
     - ปกหน้า

ขั้นตอนการให้บริการ ดำเนินการดังนี้

กรณีติดต่อขอเลข ISBN และ CIP ด้วยตนเอง
     1. ให้ผู้ขอ download แบบขอรับบริการการขอเลข ISBN และ CIP
     2. นำแบบคำขอใช้บริการ ที่กรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์เรียบร้อย ไปติดต่อที่โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ โทร. 42629 หรือ โทร. 42630

กรณีติดต่อขอเลข ISBN และ CIP ผ่านออนไลน์
     1. ผู้ขอกรอกรายละเอียดสิ่งพิมพ์ที่ต้องการขอให้ครบถ้วน คลิกที่ แบบขอรับบริการการขอเลข ISBN และ CIP
     2. ส่งไฟล์แบบคำขอใช้บริการ โดยคลิกที่ บันทึกข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะส่งไปดังนี้

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ คุณกิตติยา สุทธิประภา e-mail: kittsu@kku.ac.th โทรศัพท์ภายใน 42630 โทรศัพท์ภายนอก 043-202545 ต่อ 42630

กรณีติดต่อขอบริการ CIP ผ่านออนไลน์
ผู้ขอกรอกรายละเอียดลงในแบบคำขอ ที่ แบบขอรับบริการทำข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรม (CIP)

การรับเลข ISBN
เมื่อได้รับเลข ISBN จากสำนักหอสมุดแห่งชาติแล้ว ผู้รับผิดชอบดำเนินการแจ้งผู้ขอผ่านทาง e-mail การส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เลข ISBN ผู้ใช้บริการจัดส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เลข ISBN จำนวน 4 เล่ม ที่โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ โทร. 42629 หรือโทร. 42630

รายละเอียดบทความ
  • หมวดหมู่: Other Services
  • ประเภทข้อมูล: บทความ
  • โพสเมื่อ: 2017-03-01 11:32:40
  • โพสโดย: Administrator
  • สังกัด: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • จำนวนผู้เข้าชม: 617 ครั้ง

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสาร: 0 4320 2543
 อีเมล: library@kku.ac.th
 เบอร์โทรภายในคลิกที่นี่

อัพเดทล่าสุด 2018-01-18 09:44:43
copyright © 2017 Khon Kaen University Library. All right reserved.