การดูแลผู้สูงวัยอย่างไร ให้สุขใจทั้งสองฝ่าย

ชื่อหนังสือ 

1. การดูแลผู้สูงวัยอย่างไร ให้สุขใจทั้งสองฝ่าย
2. บุคคลพิเศษกับสังคมไทย : เปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ของสังคม
3. พยาบาลกับการพัฒนาสังคม : มุมมองผ่านประวัติชีวิตฟลอเร้นส์ ไนติงเกล

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา กงตาล 

การศึกษา

  •  ปริญญาเอก : Ph.D.(Nursing) , University of Arizona , USA  
  •  ปริญญาโท : วท.ม.(พยาบาลศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยมหิดล 
  •  ปริญญาตรี : พย.บ.  (พยาบาลศาสตร์) ,มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง 

  •  การพยาบาลชุมชน
  •  การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
  •  Community-based Intervention 
  •  การดูแลครอบครัว การดูแลต่อเนื่องในชุมชน 
  •  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  •  การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน , การจัดการเครือข่ายและการดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน
  •  การพยาบาลเวชปฎิบัติ , การจัดการดูแลสุขภาพและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ