ผลของการฝึกหัดลีลามือที่มีต่อความสามารถด้านการใช้กล้าม เนื้อเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ ความสามารถด้านการเขียนลีลาเส้น และตัวอักษร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

English version of this page Click here.
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ กรีระภัส พลศรี
ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลของการฝึกหัดลีลามือที่มีต่อความสามารถด้านการใช้กล้าม เนื้อเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ ความสามารถด้านการเขียนลีลาเส้น และตัวอักษร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษา
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล
อ.ธัญญะ บุปผเวส
ปีที่จบ 2542

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการฝึกหัดลีลามือที่มีต่อความสามารถ ด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ ความสามารถด้านการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษร ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนบ้านวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 60 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองได้รับการฝึกหัดลีลามือ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติตามแผนการจัดประสบการณ์ การทดลองใช้เวลา 6 สัปดาห์แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ Randomized control group pretest posttest design
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบวัดลีลามือ แผนการจัดประสบการณ์ และแบบฝึกหัดลีลามือ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าที t - test แบบ Dependent และ t - test แบบ Independent
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนชั้นอนุบาลที่ได้รับการฝึกหัดลีลามือมีความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการประสานงาน ระหว่างตากับมือ ความสามารถด้านการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรสูงกว่าก่อนได้รับการฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนชั้นอนุบาลที่ได้รับการฝึกหัดลีลามือมีความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือ ความสามารถด้านการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01