การศึกษาการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

English version of this page Click here.
ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ สมศักดิ์ ลาดี
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อาษานาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม จำรัสพันธุ์
ปีที่จบ 2543

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหาร โรงเรียน ครู และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 580 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสำรวจ และแบบสอบถาม ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นำมาวิเคราะห์ เพื่อคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1) สภาพทั่วไปของโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่จัดการศึกษา 3 ระดับ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีพื้นที่ระหว่าง 21-30 ไร่ มีพื้นที่และแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร
2) ผลการดำเนินงานมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ "ปานกลาง" ได้แก่ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และการหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนโครงการ ส่วนการวางแผนงานวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ "มาก"
3) ปัญหาการดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ "ปานกลาง" คือ ด้านการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนโครงการ และด้านการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ยกเว้นด้านการวางแผนงานวิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีปัญหาในระดับ "น้อย"
4) โรงเรียนต้องการให้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ และผู้ปกครองเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม